برج خنك كننده

صفحه اصلی برج خنك كننده

سیستم خنک کننده دوبل دمای آب ۱۸  در اوج گرمای تابستان را تضمین کرده و قابلیت بهره برداری ۲۴ساعته از دستگاه را فراهم می کند.